Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Kilka informacji o przedszkolu:

 • Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe Opowieści” działa od 30 września 2014 r. Zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez Miasto Trzebinia i z dniem 30 września 2014r. Podlega wszelkim regulacjom prawnym Ustawy o systemie oświaty, a nadzór pedagogiczny pełni Małopolski Kurator Oświaty.
 • Przedszkole powstało w 2014 roku. Usytuowane jest w centrum osiedla domów jednorodzinnych. Blisko znajdują się ośrodek zdrowia, kompleks handlowo-usługowy, strefa terenów zielonych i zaplecze sportowe, nieco dalej szkoła podstawowa, szkoła średnia, ogródki działkowe i łąki.
 • Przedszkole posiada powierzchnię ok 700 m2 dysponuje dużym 1500 m2 ogrodem i 2 parkingami. W jednopiętrowym budynku mieszczą się 4 przestronne i słoneczne sale zabaw każda ok 50 m2, gabinety specjalistów, pomieszczenia biurowe, jadalnia oraz kuchnia.
 • Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych.
 • W przedszkolu jest realizowane kształcenie specjalne na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie opinii o wwr wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Przedszkole główny nacisk kładzie na indywidualizację procesu wychowawczego i dydaktycznego oraz dostrzeganie zdolności dzieci, rozwijanie ich oraz promowanie osiągnięć na szerszym forum.
 • Propaguje idee przedszkola otwartego – chętnie goszczącego rodziców na różnorodnych zajęciach otwartych, korzystającego z pomocy rodziców przy organizacji imprez środowiskowych. Przedszkole jest otwarte na sugestie ze strony rodziców, chętnie analizuje ich propozycje i wychodzi naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Otwarcie przedszkola, to także nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami: wymiana doświadczeń, wspólna realizacja projektów oraz współpraca z Radą Osiedla Piaski i os. Widokowym czy szkołami podstawowymi, do których trafiać będą nasi wychowankowie.
 • Dużą wagę przywiązujemy do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka oraz do kształtowania postaw proekologicznych, patriotycznych.
 • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5-6 lat. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30.
 • Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Nasze przedszkole ma ambicje być wiodącą placówką w środowisku. Wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W realizację naszej koncepcji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno- obsługowy jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i akceptowane.

Przedszkole działa na podstawie :

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U. z 2018. poz.1457, 1560, 1669, 2245),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.966, 1000, 1290, 1669, 2245)
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.2245),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U z 2017 r. poz.356),
 • Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych,
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz 967 ze zmianami) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych,
 • Rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.poz.1574)
 • Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002/23/225),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003)
 • Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw dziecka z dnia 25 stycznia 1996 r.
 • Statutu Przedszkola.