Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Wizja Przedszkola

 

 • Przedszkole jest placówką przygotowująca dzieci do podjęcia nauki w szkole pod względem intelektualnym i emocjonalnym.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoim działaniu potrzeby środowiska.
 • Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi i mającymi wpływ na życie przedszkola.
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, zaspokojenie jego potrzeb, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości, kształtuje nawyki prozdrowotne. Dba o zdrowie       i bezpieczeństwo.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych takich jak dobro, piękno i prawda.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.