Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

Konkurs Let's sing!

VI GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Let’s sing!

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe Opowieści”, Trzebinia ul. Kochanowskiego 22c.

Nauczyciele odpowiedzialni: Karolina Mendyk-Kmiotek (koordynator), Karolina Szemla.

II. CELE KONKURS:

Celem konkursu jest kształcenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego, propagowanie śpiewu i nauki języka poprzez piosenki, rozwijanie słownictwa oraz motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Konkurs ma zasięg gminny i jego uczestnikami mogą być dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach w następujących kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA – 3,4 – latki,

II KATEGORIA – 5 – latki,

III KATEGORIA – 6 – latki

2. Placówka może zgłosić po dwóch uczestników z każdej kategorii wiekowej.

3. W konkursie mogą brać udział SOLIŚCI wykonujący jedną piosenkę w języku angielskim.

4. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z podkładu muzycznego (płyta CD – wersja instrumentalna), akompaniamentu lub śpiewać bez podkładu.

IV. PRZEBIEG KONKURSU:

  1. Termin i miejsce

  • 01.04.2020 r., godz. 9:30 – PRZESŁUCHANIA
  • 03. 04. 2020 r. godz. 16:00KONCERT FINAŁOWY (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród),

Miejsce: Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe Opowieści”

Trzebinia ul. Kochanowskiego 22c,

2. Organizacja

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia: 25.03.2020 rdo Niepublicznego Przedszkola „Chmurkowe Opowieści” w Trzebini za pomocą karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami dotyczącymi zgody na przetwarzanie danych osobowych lub drogą mailową (wysyłając maila zawierającego informacje z karty zgłoszeniowej na adres biuro@chmurkoweopowiesci.pl) lub telefonicznie na nr 504-646-770. W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną lub telefoniczną, załączniki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do organizatora najpóźniej w dniu konkursu, przed rozpoczęciem przesłuchań.

– Występy oceniać będzie specjalnie powołane Jury. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

– Oceniane będą: poprawność językowa, dykcja, interpretacja, walory głosowe, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.

– W wypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników identycznej liczby punktów przyznaje się miejsca ex aequo.

– Ogłoszenie wyników oraz występ finalistów odbędzie się w czasie Koncertu Finałowego 03.04.2020 r.

3. Nagrody.

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają słodki poczęstunek oraz dyplomy podczas PRZESŁUCHANIA – 01.04.2020 r. (środa)

– Finaliści konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy przewidziane dla 3 pierwszych miejsc w każdej z w/w kategorii wiekowej oraz wyróżnionych  podczas KONCERTU FINAŁOWEGO 03.04.2020 r. (piątek)

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Wszelkich informacji udziela nauczyciel – koordynator Karolina Mendyk-Kmiotek pod numerem

    tel. 505-646-770 lub drogą mailową biuro@chmurkoweopowiesci.pl

  2. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na wykorzystanie materiałów audiowizualnych (zdjęć, filmów, nagrań) zarejestrowanych w trakcie trwania konkursu do celów postępowania konkursowego oraz promocji konkursu. Zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 1 i 2) należy dołączyć do zgłoszenia.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
  4. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dyrektor Przedszkola oraz Grono Pedagogiczne