Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

STATUT

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

CHMURKOWE OPOWIEŚCI

W TRZEBINI

ul. Kochanowskiego 22c

zatwierdzony Uchwałą nr 1/20/21 Rady Pedagogicznej z dnia 01.12.2020 r.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 01.12.2020 r

                    
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne 

 §1 
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, 
zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: 

Niepubliczne Przedszkole ”Chmurkowe Opowieści”
ul. Kochanowskiego 22c
32-540 Trzebinia 

2. Przedszkole jest placówką niepubliczną, spełniającą wymagania placówki publicznej 
w zakresie odbywania przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest: 
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
CHMURKOWE OPOWIEŚCI Sp. z o.o., 
z siedzibą przy                   

ul. J. Kochanowskiego 22c, 32-540 Trzebinia

4. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: 
32-540 Trzebinia, ul. Kochanowskiego 22c 

§2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 litego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Z 24.02.2017 poz. 356), 
3. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, 
dotyczących placówek niepublicznych, 
4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy 
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami), 
5. wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w gminie Trzebinia nr 1/2014
6. niniejszego statutu.

                 §3 
Przedszkole używa pieczęci o treści: 
                                                    
Niepubliczne Przedszkole
Chmurkowe Opowieści Sp. z o.o.
32-540 Trzebinia
ul. Kochanowskiego 22c
NIP: 628-22-81-555
REGON: 387580807              

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§4 
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego 
rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, 
wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, 
sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z przepisów prawa. Do zadań przedszkola należy:
a) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym
obszarze jego rozwoju. 
b) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 
w poczuciu bezpieczeństwa. 
c) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
 korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 
d) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 
e) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 
f) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 
g) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących 
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
h) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz 
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych 
sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 
i) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
 estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 
j) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 
k) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 
l) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 
uznanymi przez rodziców za źródło 
istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 
ł) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 
poznania przez dziecko wartości i norm 
społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe 
osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania 
zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 
m) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 
o nowe zagadnienia, wynikające z
 pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
i harmonijnego rozwoju. 
n) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące 
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 
o) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury
 i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego. 
p) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

3. Przedszkole współdziała z rodzicami / prawnymi opiekunami, dążąc do ujednolicenia
 oddziaływań wychowawczych i pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą 
działania wychowawcze: 
a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, łagodzeniu trudności 
i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, 
b) informuje na bieżąco o postępach dziecka, jego postawach, zachowaniu i rozwoju. 

4. Przedszkole prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dziecka w celu poznania 
jego możliwości i potrzeb rozwojowych i na tej podstawie wspomaga i ukierunkowuje 
rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi 
w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 

5. Przedszkole prowadzi i dokumentuje analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej tzw. diagnozę gotowości szkolnej.
 
6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, językowej, religijnej. 

7. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Zasady udzielania tej pomocy określono w rozdziale III statutu. 

8. Przedszkole przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, 
przy czym przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
 na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym a także dzieci posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne rodzaje niepełnosprawności, 
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego 
programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do
posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 §5 

Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. 
Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka,posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

  §6 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego, w szczególności koncentrując się na: 
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka; 
b) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości; 
c) współdziałaniu z rodziną poprzez udzielanie pomocy w wychowywaniu dzieci i 
przygotowaniu ich do nauki szkolnej; 
d) zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole realizuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodziną, dążąc do 
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i pełniąc wobec nich funkcję doradczą 
i wspierającą działania wychowawcze, a w szczególności:

a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, łagodzeniu trudności 
i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, 
b) informuje na bieżąco o postępach dziecka, jego postawach, zachowaniu i rozwoju; 
c) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu;

3. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, 
którymi to obszarami są: 
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, 
zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, 
wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 
c)stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, 
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie; 
d) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej; 
e) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 
f) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 
budzenie zainteresowań technicznych;
g) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących 
w dostępnym otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym; 
h) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
i) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażanie w
łasnych myśli i przeżyć; 
j) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 
k) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, 
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej; 
l) wychowanie zdrowotne, kształtowanie sprawności fizycznej dziec i zachowań 
prozdrowotnych; 
m) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz unikania zagrożeń;
n) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
o)rozwijanie wrażliwości moralnej; 
p) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewnienie w miarę potrzeb 
konsultacji i pomocy specjalistycznej;
r) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans; 

§7

1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie
 pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem, dostosowując 
metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, 
potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

2. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje 
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, zgodnie z programem 
wychowania przedszkolnego. 

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci oraz 
sprzęt, pomoce i narzędzia. 

5. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie 
opiekę upoważnionej do tego osoby.
 
6. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom w oddziale przedszkolnym żadnych leków. 

§8 

1. W przedszkolu organizuje się różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 
Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, 
ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby 
opiekunów, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren szkoły odbywają się za pisemną zgodą rodziców. 

4. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku 
w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić 
dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących 
symptomach. 

§9 
Przedszkole zaspakajając potrzeby dziecka kieruje się w szczególności: 
a) dobrem dziecka, 
b) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, 
c) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, 
rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych. 


                       
ROZDZIAŁ III 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 
§10 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

a)   rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka 
b) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka 
i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, 
w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym
c) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 
zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

§11
1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele 
oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi 
i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z rodzicami 
uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”, placówkami doskonalenia nauczycieli,
innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

§12
1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 
pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także 
w formie: 

a)  zajęć rozwijających uzdolnienia; 
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego; 
d) porad i konsultacji.

2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom 
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

§13
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 
rodziców, dyrektora przedszkola, nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia 
z dzieckiem, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, pracownika socjalnego, 
asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub 
podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

§14
1. Dla dzieci niepełnosprawnych organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę 
w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. 

2. Przedszkole zapewnia: 
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
dzieci;
c) zajęcia specjalistyczne;
d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 
resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 
e) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi
pełnosprawnymi.
ROZDZIAŁ IV 

Organy przedszkola
                                   
§15
Organami przedszkola są: 

1. Dyrektor zarządzający
2. Dyrektor przedszkola,
3. Rada Pedagogiczna,
                                     
§16
Do kompetencji dyrektora zarządzającego należy:

1) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola;

2) gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola;

3) ustalanie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole;

4) rekrutacja dzieci do przedszkola;

5) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych

warunków nauki, wychowania i opieki

6)zarządzanie nieruchomością, w tym naprawy, remonty, przeglądy itp.,

7) wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji

programów nauczania;

8) zatrudnianie i zwalnianie w porozumieniu z dyrektorem przedszkola nauczycieli oraz

innych pracowników przedszkola;

9) czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu przez pracowników

przedszkola.

§17
Do kompetencji dyrektora przedszkola należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną przedszkola, 
2) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz, 
3) opracowanie oraz dokonywanie zmian w statucie przedszkola oraz regulaminach             
o charakterze wewnętrznym, 
4) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, 
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli 
między innymi poprzez nadzór nad sposobem planowania pracy dydaktyczno – 
wychowawczej i dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno - 
wychowawczej, 
6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy – 
według zasad określonych w odrębnych przepisach, 
7) dopuszczanie do użytku proponowanych przez nauczycieli programów nauczania, 
8) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 
dzieci (np. zajęcia specjalistyczne i rozwijające uzdolnienia, porady i konsultacje) 
zgodnie z ich potrzebami i możliwościami przedszkola, we współpracy z: 
a) rodzicami, 
b) nauczycielami, 
c) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
d) innymi instytucjami, podmiotami, placówkami, które umożliwiają wszechstronny 
rozwój dzieci. 
9) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci posiadających 
opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej ( w tym specjalistycznej) niezwłocznie po 
otrzymaniu opinii i zgodnie z obowiązującą w przedszkolu „Procedurą organizacji 
form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci w Niepublicznym 
Przedszkolu „Chmurkowe Opowieści”, 
10) kierowanie, jako przewodniczący, pracami Rady Pedagogicznej, realizowanie uchwał 
Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, jak również
wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego, 
11) współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami oraz instytucjami nadzorującymi           
 i kontrolującymi pracę przedszkola, 
12) decydowanie o powołaniu i funkcjonowaniu w placówce Rady Rodziców, a także 
podejmowanie decyzji o odwołaniu tego organu, 
13) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola, 
14) przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie 
z ustalonymi w niniejszym statucie zasadami, 
15) informowanie dyrektora szkoły rejonowej o niespełnieniu przez dziecko zapisane do 
placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 
16) podejmowanie decyzji o utworzeniu bądź likwidacji oddziału przedszkolnego, 
17) zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska 
przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych 
pracownikom przedszkola, 
18) ustalenie zakresu obowiązków zastępcy dyrektora, który reprezentuje placówkę         
i dyrektora w przypadku jego nieobecności oraz delegowanie uprawnień innym 
pracownikom przedszkola na czas nieobecności dyrektora. 

                   §18
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 
a) opracowanie propozycji zmian do Regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może 
być sprzeczny ze statutem przedszkola i przedstawianie ich dyrektorowi przedszkola, 
b) planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej 
uwzględniającej potrzeby i zainteresowania wychowanków, 
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, o ile 
nie powodują one skutków finansowych, 
d) wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola, 
e) opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac,          
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, 
f) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o wprowadzenie zmian w niniejszym 
statucie. 

2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we 
wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, 
nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre
 imię placówki. 


                    19 
1. Za zgodą dyrektora przedszkola w przedszkolu może funkcjonować Rada Rodziców, w skład 
której wchodzi po kilku przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych, wybranych przez 
ogół rodziców na zebraniach grupowych. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
a) pomoc w doskonaleniu organizacji i podnoszeniu jakości pracy przedszkola, 
b) pozyskiwanie rodziców do współpracy i współudział w realizacji zadań opiekuńczych 
i wychowawczych placówki, 
c) organizowanie i propagowanie akcji społeczno-użytecznych organizowanych 
na potrzeby przedszkola oraz akcji charytatywnych, 
d) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w
 rodzinie, przedszkolu, w środowisku, 
e) gromadzenie własnych funduszy pochodzących z darowizn rodziców oraz 
podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 
na rzecz przedszkola, 
f) finansowanie z własnych środków zakupu materiałów plastycznych, uroczystości, 
imprez, upominków dla dzieci, wycieczek i innych atrakcji kulturalnych i oświatowych 
oraz dofinansowywanie pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówki zgodnie z
 ustalonym rocznym planem finansowym, 
g) opracowanie i uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być 
sprzeczny ze statutem przedszkola, stanowiącego załącznik do statutu, 
h) występowanie do dyrektora z wnioskami i opiniami na temat wszystkich spraw 
dotyczących placówki, 
i) popularyzacja działań przedszkola w środowisku. 


 § 20
1. Każdy organ Przedszkola działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach 
posiadanych kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym i ze statutem szkoły. 

2. W razie zaistnienia sporu między organami Przedszkola głównym obowiązkiem 
organów jest dążenie do ustalenia form i sposobów rozstrzygnięcia sporu na terenie Przedszkola. 

3. W przypadku zaistnienia sporu między organami Przedszkola, dyrektor 
Przedszkola podejmuje rolę mediatora. 

4. Dyrektor Przedszkola organizuje spotkania negocjacyjne będących w sporze 
organów Przedszkola. 

5. Jeżeli sytuacja związana z przedmiotem sporu tego wymaga, dyrektor 
Przedszkola może powołać doraźną komisję mediacyjną złożoną z przedstawicieli 
organów Przedszkola. 


                                    
ROZDZIAŁ V

Organizacja pracy przedszkola 

 § 21
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może 
także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, 
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 9 lat. 

 § 22
1. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości 
bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne 
złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. 

3. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji c
horobowej nauczyciela, dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych. 

§ 23
1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia 
następnego roku. 

2. Przedszkole jest czynne od godz. 6.00 – 17.30, od poniedziałku do piątku. 

3. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor placówki. 

4. Przewiduje się możliwość czterotygodniowej przerwy w okresie wakacji. 
Coroczny wakacyjny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola
 i podaje go do wiadomości rodziców.
 
5. W okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej, których terminy określa MENiS 
w kalendarzu na dany rok szkolny, przedszkole pełni dyżur w godz. 7.00 – 15.00. 

6. Dyżur jest organizowany pod warunkiem, że liczba dzieci zapisanych na dyżur przekroczy 10. 
W przypadku mniejszej liczby dzieci przedszkole będzie nieczynne. 

7. W przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych 
możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji 
materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia 
wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia przerwy 
w funkcjonowaniu placówki. 


                   § 24

1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

2. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb 
i możliwości psychofizycznych dzieci. 

3. W ramach planu zajęć przedszkolnych może być organizowana nauka religii. 

                                
                  § 25
1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona 
jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone d
o użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. 

2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się o
d poniedziałku do piątku, nie krócej niż 5 godzin dziennie.


                  § 26
1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość 
uczestnictwa w zajęciach realizowanych ponad podstawę programową zwanych dalej 
zajęciami nadprogramowymi, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z
 oczekiwaniami i deklaracjami rodziców. 

2. Wyjątek stanowi nauka języka obcego, które to zajęcia są obligatoryjne dla 
wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. 

3. Ofertę zajęć nadprogramowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala 
i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola. 

4. Czas trwania zajęć nadprogramowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych 
dzieci i wynosi dla dzieci w wieku 3-4 lat - około 15 minut; dla dzieci w wieku 5-6 lat - 
około 30 minut. 

5. Zajęcia nadprogramowe mogą być prowadzone poza 5 godzinnym wymiarem 
obowiązkowych zajęć wynikającym z realizacji podstawy programowej. 

6. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych 
i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i 
bazowych placówki.

7. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-
oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno
-kulturalnych. 

8. Przedszkole zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku swoich 
wychowanków oraz ich imienia i wieku w publikacjach dotyczących przedszkola 
(strona internetowa, foldery, artykuły prasowe itp.), a za zgodą rodziców również 
nazwiska dziecka, w szczególności w związku z odnoszonymi przez przedszkole 
czy poszczególnych wychowanków sukcesami. 

                   § 27
1. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi, takimi jak: 
przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 
ośrodki doskonalenia nauczycieli dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych 
oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz 
uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych. 

2. Przedszkole może współpracować z instytucjami lokalnymi w celu organizowania 
działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję placówki. 

                                      §28
Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych mają możliwość 
korzystania z posiłków zgodnie z deklaracją rodzica. 
 
                                     § 29 
1. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia 
dzieci w przedszkolu przestrzega się proporcji zagospodarowania czasu dzieciom 
w rozliczeniu tygodniowym zgodnie z wytycznymi podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 
2. Codzienną organizację pracy przedszkola określa rytm dnia, ustalony przez 
dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 
i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 
3. Na podstawie rytmu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym 
oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem po
trzeb i zainteresowań dzieci. 

                                       § 30 
Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada: 
a) cztery sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
b) jadalnię, 
c) toalety dla dzieci i dorosłych, 
d) szatnię dla dzieci, 
e) kuchnię i zaplecze kuchenne, 
f) pomieszczenie administracyjne, 
g) pomieszczenie socjalne, 
h) ogród przedszkolny 

ROZDZIAŁ VI 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola  

                                        § 31 
1. Dyrektor zarządzający zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką. 
2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy 
o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną. 
3. Prawa i obowiązki a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników 
przedszkola określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.  

                                     § 32 
1. Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu 
nauczycielowi. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 
wskazane jest, aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą 
w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci. 
3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych 
kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego. 
4. Nauczyciel ma obowiązek: a) zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć 
organizowanych przez przedszkole, dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych 
mu dzieci, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia 
i bezpieczeństwa, 
b) współdziałać z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z
uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających 
z programu wychowania przedszkolnego 
c) przekazywać rodzicom/opiekunom prawnym informacje na temat zachowania
 i rozwoju dziecka, 
d) znać i stosować wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w
 zakresie I etapu edukacyjnego 
e) planować i prowadzić pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu 
o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora p
rogramy wychowania przedszkolnego, f) prowadzić obserwacje pedagogiczne mające 
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie 
tych obserwacji, g) dbać o wysoką jakość świadczonej pracy odpowiadając za jej poziom, 
h) otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego 
rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły
kontakt z ich rodzicami / prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia 
oddziaływań wychowawczych, 
i) niezwłocznie informować dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka 
pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 
j) udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy 
z dzieckiem zgodnie z zasadami w rozdziale III niniejszego statutu 
k) uczestniczyć (w razie potrzeby) w procesie planowania i realizacji określonych 
form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
l) prowadzić porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia i inne formy dla rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola, 
k) współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 
opiekę zdrowotną i inną 
l) systematycznie doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach 
organizowanych w przedszkolu i poza placówką, 
m) stosować nowoczesne, skuteczne i atrakcyjne dla dzieci formy i metody pracy podnosząc
 tym samym jakość i efektywność procesy wychowawczego i dydaktycznego, 
n) rzetelnie i systematycznie prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie 
z obowiązującymi w przedszkolu zasadami, 
o) wykonywać polecenia zastępcy dyrektora i osoby upoważnionej przez dyrektora 
do realizacji określonych zadań, 
p) rzetelnie wykonywać wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków 
(określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach 
osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora
i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola. 
r) znać i przestrzegać postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminów 
o charakterze wewnętrznym 
5. Nauczyciel ma prawo do: 
a) dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
b) bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez przedszkole, 
c) oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, 
d) korzystania nieodpłatnie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w
 przedszkolu, polegającej na wspieraniu nauczyciela w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych w pracy z dziećmi, 
e) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych, sprzętu dostępnych w placówce, 
f) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, 
Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji, 
g) wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji 
własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 
 § 33 
Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest: 
a) znajomość i stosowanie postanowień niniejszego statutu 
i regulaminów o charakterze wewnętrznym, 
b) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, 
utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola, 
c) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich 
wychowanków przedszkola, 
d) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci, 
e)rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków 
(określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest 
w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez 
dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.  

ROZDZIAŁ VII 

Rodzice / prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola  

§ 34 

1. Rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko, i określania drogi jego 
indywidualnego rozwoju. 
2. Formy współdziałania rodziców z przedszkolem to: 
a) zebrania ogólne i grupowe, 
b) kontakty indywidualne z dyrektorem przedszkola i nauczycielami, 
c) zajęcia otwarte, 
d) spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, logopedą. 
e) imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci, 
f) warsztaty dla rodziców, 
g) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie opinii, 
h) gazetki informacyjne dla rodziców, 
i) wycieczki, 
j) spotkania integracyjne, 

3. Rodzic uzyskuje informacje nt swojego dziecka tak często, jak wymaga tego sytuacja. 
4. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do: 
a) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci, 
b) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, 
bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz 
pozycji społecznej czy materialnej, 
c) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania 
przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola oraz poziomu 
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
d) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, 
postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych, 
e) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu 
nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, 
f) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz 
realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne), 
g) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności 
wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia, 
h) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich 
potrzebami w miarę możliwości przedszkola, 
i) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje 
środowiska i regionu, 
j) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, 
wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych, 
k) zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych 
pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola, 
l) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz 
poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych, 
m) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej 
oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola, 
n) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia, 
o) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej 
oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola. 

5. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek: 
a) znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu w obszarach ich dotyczących, 
b) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia 
oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju, 
c) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku 
podlegającemu obowiązkowi przedszkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać 
nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni, 
d) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki zgodnie z zasadami zawartymi 
w paragrafie 35. 
e) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać 
na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie potwierdzające, 
iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola,w przypadkach wzbudzających 
u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka, 
np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, o
gólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej 
chorobą nieobecności trwającej ponad pięć dni, 
f) odbierać dziecko niezwłocznie w przypadku otrzymania informacji 
od pracowników przedszkola o stwierdzonej u dziecka chorobie lub złym 
samopoczuciu uniemożliwiającym mu funkcjonowanie w warunkach przedszkolnych, 
lub w przypadku stwierdzenia przez pracowników przedszkola u dziecka sytuacji 
zdrowotnej mogącej mieć szkodliwy wpływ na inne dzieci, 
g) niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i wykrytych 
u dziecka chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje 
dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne, 
h) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny 
dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie 
wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych, 
i) na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, 
telefonu kontaktowego, 
j) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz 
w systemie Dzień Smyka, 
k) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane 
zajęcia dodatkowe, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem 
zarządzającym, 
l) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku
komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na 
świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka 
w razie „problemów fizjologicznych”, 
m) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.  

§ 35 

1. Rodzice odpowiedzialni są za zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa 
w drodze do przedszkola i z powrotem. 
2. Dziecko uczęszczające do przedszkola winno być przyprowadzane i odprowadzane 
z przedszkola przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną zapewniającą pełne 
bezpieczeństwo zgodnie z wypełnioną deklaracją zawartą w formularzu zapisu dziecka 
do przedszkola. Osoby nieupoważnione przez rodziców nie mogą odbierać dzieci. 
3. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w wyznaczonych godzinach, 
nauczyciel podejmuje próby skontaktowania się telefonicznie z rodzicami dziecka 
lub prawnymi opiekunami i pozostaje z dzieckiem w przedszkolu do czasu 
przybycia rodziców lub prawnych opiekunów. 
4. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami lub prawnymi 
opiekunami dyrektor lub nauczyciel podejmuje decyzję o wezwaniu Policji. 

5. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z oddziału 
przedszkolnego. 
Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer 
dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. 
6. W szczególnym przypadku rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka 
z przedszkola osobę, która ukończyła 13 lat. 
7. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu 
na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.  

§ 36 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. 2.
 Dzieci w wieku 6 lat odbywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. 
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 6 lat. 
3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać 
do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, 
w którym ukończy 9 lat. 
Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można odroczyć

obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,

w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

4. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do: 
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, 
uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej, 
b) akceptacji takim jaki jest, 
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej 
czy zaniedbania ze strony dorosłych, 
d) poszanowania godności i własności osobistej, 
e) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, 
f) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 
g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, 
h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, 
i) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, 
j) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi 
zdarzeniami.
 
5. Do obowiązków dziecka należy: 
a) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych 
i obowiązujących w grupie przedszkolnej, 
b) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników, 
c) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza 
wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny), 
d) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych, 
e) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku     
i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola 
lub od kolegów, 
f) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem 
do wszystkich pracowników przedszkola. 

                § 37

1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów 
lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi 
z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy. 

2. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych przewlekłą chorobą dziecka rodzice 
muszą porozumieć się z dyrektorem przedszkola w przedmiotowej sprawie 
i uzyskać zgodę na działania mające na celu umożliwienie pobyt dziecka w warunkach 
przedszkolnych. 

3. Decyzja dyrektora przedszkola jest ostateczna i wiążąca zarówno dla rodziców
jak i pracowników przedszkola. 

4. Przedszkole zastrzega sobie prawo do systematycznej kontroli stanu higieny 
osobistej dziecka. 

ROZDZIAŁ VIII 

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków 

                  § 38 

1. Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny, następuje na podstawie 
umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami 
tj. rodzicami / prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców dziecka / prawnych 
opiekunów, a dyrektorem zarządzającym i złożeniu tzw. karty zgłoszenia zawierającej 
pełne dane osobowe dzieci i rodziców/prawnych opiekunów, podpisanej przez 
co najmniej jednego z rodziców / opiekuna prawnego. 

2. Okres rekrutacyjny w przedszkolu podzielony jest na dwa etapy: 
a) pierwszy etap dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, 
których rodzice, w wyznaczonym przez dyrektora terminie, złożą „Deklarację 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” i podpiszą umowę cywilno – prawną 
z dyrektorem zarządzającym oraz uiszczą opłaty wynikające z warunków umowy, 
b) drugi etap dotyczy pozostałych dzieci, których rodzice w terminie wyznaczonym 
przez dyrektora przedszkola, złożą „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, 
podpiszą umowę cywilno – prawną z dyrektorem zarządzającym i uiszczą 
opłaty wynikające z warunków umowy. 

3. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić również w trakcie 
całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc. 

4. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 38. pkt.1 niniejszego statutu, 
następuje w przypadkach przewidzianych umową. 

5. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne 
ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola. 

                  § 39 

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, 
w szczególności gdy rodzice / prawni opiekunowie: 
a) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w przedszkolu statutu, 
b) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania opłat 
obowiązujących w placówce na zasadach określonych w niniejszym statucie i zawartej 
umowie cywilno – prawnej, 
c) zataili informacje o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka, mające 
wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy i bezpieczeństwo innych 
dzieci w przedszkolu 
d) nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności 
dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy: 
e) nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami a pracownikami 
pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych 
w procesie edukacji i wychowania dziecka, 
f) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, 
g) dziecko nagminnie łamie swoje obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu
h) na wniosek Rady Pedagogicznej 

2. W przypadku podjęcia przez dyrektora przedszkola decyzji o skreśleniu dziecka 
z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej, 
o której mowa w § 27.1 niniejszego statutu. 

3. Pisemną decyzję dyrektora przedszkola o skreśleniu dziecka z listy wychowanków 
przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich 
do wiadomości przedszkola. 

4. Od decyzji dyrektora przedszkola służy rodzicom / prawnym opiekunom dziecka 
odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole. 

5. Decyzja organu prowadzącego przedszkole jest ostateczna.

                            

ROZDZIAŁ IX 

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności. 

                  § 40

1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł: 
a) dotacji Gminy Trzebinia– proporcjonalnie do liczby przyjętych 
dzieci zamieszkujących gminę Trzebinia, 
b) opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola - CZESNE, 
d) darowizn, 
e) innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, festynów, kiermaszy, zbiórek 
surowców wtórnych. 
2. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań placówki 
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, 
i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola. 

                   §41 

1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z: 
a) czesnego, 
b) opłat za wyżywienie 

2. Czesne: 
a) nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, 
b) W przypadku zapisania dwójki lub większej ilości dzieci lub przyjęcia dzieci 
w niepełnym wymiarze czasu – kilku dni w tygodniu – czesne będzie ustalane
indywidualnie.

3. Opłaty za wyżywienie: 
a) jest jednakowa dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, 
b) podlega zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy 
dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

4. Termin płatności czesnego za usługi świadczone przez Przedszkole upływa 
10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto bankowe Przedszkola 
lub gotówką w kasie. Termin płatności wpisowego zostaje określony z chwilą z
apisu dziecka do Przedszkola.
5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto 
placówki bądź do kasy przedszkola. 

6. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne 
w wysokości określonej w umowie cywilno-prawnej. 

7. W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca od 
terminu ustalonego w niniejszym statucie, dyrektor zarządzający powiadamia pisemnie 
rodziców o wysokości należności wraz z karą umowną i podaje 7-dniowy termin wpłaty. 
Po tym terminie dziecko może być skreślone z listy dzieci uczęszczających 
w trybie natychmiastowym. 

                                 

ROZDZIAŁ X 

Postanowienia końcowe 

                § 42 

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola. 

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on: 
a) zamieszczony na stronie internetowej przedszkola, 
b) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora przedszkola i nauczycieli 
w poszczególnych grupach przedszkolnych. 

3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce 
nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy. 

6. Przedszkole posiada swoje logo i papier firmowy. 

7. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej. 
Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. 

9. Statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2020r.