Znajdź nas na Facebooku!
Placówka patronacka, partner merytoryczny

STATUT

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

CHMURKOWE OPOWIEŚCI

32-540 Trzebinia ul. Kochanowskiego 22c

Zatwierdzony Uchwałą nr 1/21/22 Rady Pedagogicznej z dnia 01.03.2022 r.
Wprowadzone zmiany obowiązują od 01.03.2022 r.

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§1
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania przedszkola, którego pełna nazwa brzmi:

Niepubliczne Przedszkole Chmurkowe Opowieści
ul. Kochanowskiego 22c
32-540 Trzebinia

2. Przedszkole jest placówką niepubliczną, spełniającą wymagania placówki publicznej w zakresie odbywania przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest:
Niepubliczne Przedszkole Chmurkowe Opowieści Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 22c, 32-540 Trzebinia

4. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem:
32-540 Trzebinia, ul. Kochanowskiego 22c

§2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 );
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2021 poz.1915);
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021 poz.1762);
4. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela dotyczących placówek niepublicznych;
5. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320);
6. Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w gminie Trzebinia nr 1/2014;
7. Niniejszego statutu.

§3
Przedszkole używa pieczęci o treści:

Niepubliczne Przedszkole Chmurkowe Opowieści Sp. z o.o.
32-540 Trzebinia ul. Kochanowskiego 22c
NIP: 6282281555
REGON: 387580807

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania przedszkola

§4
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z przepisów prawa. Do zadań przedszkola należy:
a) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
b) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
c) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
d) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
e) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
f) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
g) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
h) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
i) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
j) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
k) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
l) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
ł) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
m) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
n) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
o) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
p) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

3. Przedszkole współdziała z rodzicami / prawnymi opiekunami, dążąc do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, łagodzeniu trudności i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) informuje na bieżąco o postępach dziecka, jego postawach, zachowaniu i rozwoju.

4. Przedszkole prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dziecka w celu poznania jego możliwości i potrzeb rozwojowych i na tej podstawie wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

5. Przedszkole prowadzi i dokumentuje analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej tzw. diagnozę gotowości szkolnej.

6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej.

7. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zasady udzielania tej pomocy określono w Rozdziale 3 statutu.

8. Przedszkole przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, przy czym przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym a także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

§5
Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

§6
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w szczególności koncentrując się na:
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka;
b) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości;
c) współdziałaniu z rodziną poprzez udzielanie pomocy w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
d) zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole realizuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodziną, dążąc do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, a w szczególności:

a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, łagodzeniu trudności i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) informuje na bieżąco o postępach dziecka, jego postawach, zachowaniu i rozwoju;
c) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu;

3. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
c)stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
d) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej;
e) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
f) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
g) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
h) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
i) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażanie własnych myśli i przeżyć;
j) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
k) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
l) wychowanie zdrowotne, kształtowanie sprawności fizycznej dziec i zachowań prozdrowotnych;
m) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz unikania zagrożeń;
n) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
o)rozwijanie wrażliwości moralnej;
p) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewnienie w miarę potrzeb konsultacji i pomocy specjalistycznej;
r) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans;

§7

1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.

5. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej do tego osoby.

6. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom w oddziale przedszkolnym żadnych leków.

§8

1. W przedszkolu organizuje się różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren szkoły odbywają się za pisemną zgodą rodziców.

4. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

§9
Przedszkole zaspakajając potrzeby dziecka kieruje się w szczególności:
a) dobrem dziecka,
b) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
c) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§10

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

a) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka
b) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym
c) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

§11
1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§12
1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia;
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
d) porad i konsultacji.

2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§13
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: rodziców, dyrektora przedszkola, nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§14
1. Dla dzieci niepełnosprawnych organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.

2. Przedszkole zapewnia:
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
c) zajęcia specjalistyczne;
d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
e) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi.

§14a
1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, którego celem jest pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
2. Dyrektor przedszkola powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju, zwany dalej „zespołem”, w skład którego wchodzą:
a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
b) psycholog
c) logopeda
d) inny specjalista jeśli zachodzi taka potrzeba.
3. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie diagnozy zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
2) nawiązanie współpracy z podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, celem zapewnienia spójności działań wspomagających rozwój dziecka,
3) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka
4) nawiązanie współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb
5) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem
6) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym
7) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian
w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania
8) współpraca z rodziną dziecka w szczególności przez:
a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania
b) udzielanie instruktażu, porad i konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
c) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

ROZDZIAŁ 4

Organa przedszkola

§15
Organami przedszkola są:

1. Dyrektor zarządzający
2. Dyrektor przedszkola
3. Rada Pedagogiczna

§16
Do kompetencji dyrektora zarządzającego należy:

1) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola;
2) gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola;
3) ustalanie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole;
4) rekrutacja dzieci do przedszkola;
5) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki
6)zarządzanie nieruchomością, w tym naprawy, remonty, przeglądy itp.,
7) wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania;
8) zatrudnianie i zwalnianie w porozumieniu z dyrektorem przedszkola nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
9) czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu przez pracowników
przedszkola.

§17
Do kompetencji dyrektora przedszkola należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,
2) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
3) opracowanie oraz dokonywanie zmian w statucie przedszkola oraz regulaminach o charakterze wewnętrznym,
4) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli
między innymi poprzez nadzór nad sposobem planowania pracy dydaktyczno –
wychowawczej i dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno – wychowawczej,
6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy –
według zasad określonych w odrębnych przepisach,
7) dopuszczanie do użytku proponowanych przez nauczycieli programów nauczania,
8) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla
dzieci (np. zajęcia specjalistyczne i rozwijające uzdolnienia, porady i konsultacje) zgodnie z ich potrzebami i możliwościami przedszkola, we współpracy z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami,
c) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
d) innymi instytucjami, podmiotami, placówkami, które umożliwiają wszechstronny
rozwój dzieci.
9) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci posiadających
opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej ( w tym specjalistycznej) niezwłocznie po
otrzymaniu opinii i zgodnie z obowiązującą w przedszkolu „Procedurą organizacji form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Chmurkowe opowieści”,
10) kierowanie, jako przewodniczący, pracami Rady Pedagogicznej, realizowanie uchwał
Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, jak również
wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego,
11) współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola,
12) decydowanie o powołaniu i funkcjonowaniu w placówce Rady Rodziców, a także
podejmowanie decyzji o odwołaniu tego organu,
13) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola,
14) przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie
z ustalonymi w niniejszym statucie zasadami,
15) informowanie dyrektora szkoły rejonowej o niespełnieniu przez dziecko zapisane do
placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
16) podejmowanie decyzji o utworzeniu bądź likwidacji oddziału przedszkolnego,
17) zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska
przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych
pracownikom przedszkola,
18) ustalenie zakresu obowiązków zastępcy dyrektora, który reprezentuje placówkę i dyrektora w przypadku jego nieobecności oraz delegowanie uprawnień innym
pracownikom przedszkola na czas nieobecności dyrektora.

§18
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) opracowanie propozycji zmian do Regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może
być sprzeczny ze statutem przedszkola i przedstawianie ich dyrektorowi przedszkola,
b) planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej
uwzględniającej potrzeby i zainteresowania wychowanków,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, o ile
nie powodują one skutków finansowych,
d) wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola,
e) opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac,
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
f) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o wprowadzenie zmian w niniejszym
statucie.

2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

§ 19
1. Za zgodą dyrektora przedszkola w przedszkolu może funkcjonować Rada Rodziców, w skład której wchodzi po kilku przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych, wybranych przez ogół rodziców na zebraniach grupowych.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) pomoc w doskonaleniu organizacji i podnoszeniu jakości pracy przedszkola,
b) pozyskiwanie rodziców do współpracy i współudział w realizacji zadań opiekuńczych
i wychowawczych placówki,
c) organizowanie i propagowanie akcji społeczno-użytecznych organizowanych na potrzeby przedszkola oraz akcji charytatywnych,
d) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu, w środowisku,
e) gromadzenie własnych funduszy pochodzących z darowizn rodziców oraz
podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz przedszkola,
f) finansowanie z własnych środków zakupu materiałów plastycznych, uroczystości, imprez, upominków dla dzieci, wycieczek i innych atrakcji kulturalnych i oświatowych oraz dofinansowywanie pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówki zgodnie z ustalonym rocznym planem finansowym,
g) opracowanie i uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, stanowiącego załącznik do statutu,
h) występowanie do dyrektora z wnioskami i opiniami na temat wszystkich spraw dotyczących placówki,
i) popularyzacja działań przedszkola w środowisku.

§ 20
1. Każdy organ Przedszkola działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym i ze statutem szkoły.

2. W razie zaistnienia sporu między organami Przedszkola głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ustalenia form i sposobów rozstrzygnięcia sporu na terenie Przedszkola.

3. W przypadku zaistnienia sporu między organami Przedszkola, dyrektor Przedszkola podejmuje rolę mediatora.

4. Dyrektor Przedszkola organizuje spotkania negocjacyjne będących w sporze organów Przedszkola.

5. Jeżeli sytuacja związana z przedmiotem sporu tego wymaga, dyrektor Przedszkola może powołać doraźną komisję mediacyjną złożoną z przedstawicieli organów Przedszkola.

ROZDZIAŁ 5

Organizacja pracy przedszkola

§ 21
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 22
1. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

3. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela, dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

§ 23
1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2. Przedszkole jest czynne od godz. 6.30 – 16.30, od poniedziałku do piątku.

3. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor placówki.

4. Przewiduje się możliwość czterotygodniowej przerwy w okresie wakacji. Coroczny wakacyjny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola i podaje go do wiadomości rodziców.

5. W okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej, których terminy określa MENiS w kalendarzu na dany rok szkolny, przedszkole pełni dyżur w godz. 7.00 – 15.00.

6. Dyżur jest organizowany pod warunkiem, że liczba dzieci zapisanych na dyżur przekroczy 10. W przypadku mniejszej liczby dzieci przedszkole będzie nieczynne.

7. W przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia przerwy w funkcjonowaniu placówki.

§ 24
1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

2. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

3. W ramach planu zajęć przedszkolnych może być organizowana nauka religii.

§ 25
1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od poniedziałku do piątku, nie krócej niż 5 godzin dziennie.

§ 26
1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość
uczestnictwa w zajęciach realizowanych ponad podstawę programową zwanych dalej zajęciami nadprogramowymi, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców.

2. Wyjątek stanowi nauka języka obcego, które to zajęcia są obligatoryjne dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki.

3. Ofertę zajęć nadprogramowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.

4. Czas trwania zajęć nadprogramowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi dla dzieci w wieku 3-4 lat – około 15 minut; dla dzieci w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

5. Zajęcia nadprogramowe mogą być prowadzone poza 5 godzinnym wymiarem obowiązkowych zajęć wynikającym z realizacji podstawy programowej.

6. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych
i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

7. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

8. Przedszkole zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku swoich wychowanków oraz ich imienia i wieku w publikacjach dotyczących przedszkola (strona internetowa, foldery, artykuły prasowe itp.), a za zgodą rodziców również nazwiska dziecka, w szczególności w związku z odnoszonymi przez przedszkole czy poszczególnych wychowanków sukcesami.

§ 27
1. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.

2. Przedszkole może współpracować z instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję placówki.

§ 28
Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania z posiłków zgodnie z deklaracją rodzica.

§ 29
1. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w przedszkolu przestrzega się proporcji zagospodarowania czasu dzieciom w rozliczeniu tygodniowym zgodnie z wytycznymi podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Codzienną organizację pracy przedszkola określa rytm dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

3. Na podstawie rytmu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 30
Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:
a) cztery sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) jadalnię,
c) toalety dla dzieci i dorosłych,
d) szatnię dla dzieci,
e) kuchnię i zaplecze kuchenne,
f) pomieszczenie administracyjne,
g) pomieszczenie socjalne,
h) ogród przedszkolny

ROZDZIAŁ 6

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 31
1. Dyrektor zarządzający zatrudnia w przedszkolu dyrektora przedszkola, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.

2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.

§ 32
1. Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.

3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.

4. Nauczyciel ma obowiązek:
a) zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
b) współdziałać z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego
c) przekazywać rodzicom/opiekunom prawnym informacje na temat zachowania i rozwoju dziecka,
d) znać i stosować wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego
e) planować i prowadzić pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego,
f) prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
g) dbać o wysoką jakość świadczonej pracy odpowiadając za jej poziom,
h) otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami / prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
i) niezwłocznie informować dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
j) udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem zgodnie z zasadami w rozdziale III niniejszego statutu
k) uczestniczyć (w razie potrzeby) w procesie planowania i realizacji określonych form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
l) prowadzić porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia i inne formy dla rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola,
k) współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną
l) systematycznie doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych w przedszkolu i poza placówką,
m) stosować nowoczesne, skuteczne i atrakcyjne dla dzieci formy i metody pracy podnosząc tym samym jakość i efektywność procesy wychowawczego i dydaktycznego,
n) rzetelnie i systematycznie prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami,
o) wykonywać polecenia zastępcy dyrektora i osoby upoważnionej przez dyrektora do realizacji określonych zadań,
p) rzetelnie wykonywać wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.
r) znać i przestrzegać postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminów o charakterze wewnętrznym

5. Nauczyciel ma prawo do:
a) dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b) bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez przedszkole,
c) oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
d) korzystania nieodpłatnie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu, polegającej na wspieraniu nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych w pracy z dziećmi,
e) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych, sprzętu dostępnych w placówce,
f) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
g) wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 33
Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:

a) znajomość i stosowanie postanowień niniejszego statutu i regulaminów o charakterze wewnętrznym,
b) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola,
c) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola,
d) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
e)rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

ROZDZIAŁ 7

Rodzice / prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola

§ 34
1. Rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko, i określania drogi jego
indywidualnego rozwoju.

2. Formy współdziałania rodziców z przedszkolem to:
a) zebrania ogólne i grupowe,
b) kontakty indywidualne z dyrektorem przedszkola i nauczycielami,
c) zajęcia otwarte,
d) spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, logopedą.
e) imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
f) warsztaty dla rodziców,
g) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie opinii,
h) gazetki informacyjne dla rodziców,
i) wycieczki,
j) spotkania integracyjne,

3. Rodzic uzyskuje informacje nt swojego dziecka tak często, jak wymaga tego sytuacja.

4. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do:
a) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
b) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,
c) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola oraz poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
d) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
e) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
f) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),
g) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
h) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,
i) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
j) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych,
k) zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola,
l) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
m) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,
n) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
o) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.

5. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:
a) znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu w obszarach ich dotyczących,
b) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
c) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi przedszkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,
d) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki zgodnie z zasadami zawartymi w paragrafie 35.
e) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola,w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej
chorobą nieobecności trwającej ponad pięć dni,
f) odbierać dziecko niezwłocznie w przypadku otrzymania informacji od pracowników przedszkola o stwierdzonej u dziecka chorobie lub złym samopoczuciu uniemożliwiającym mu funkcjonowanie w warunkach przedszkolnych, lub w przypadku stwierdzenia przez pracowników przedszkola u dziecka sytuacji zdrowotnej mogącej mieć szkodliwy wpływ na inne dzieci,
g) niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i wykrytych u dziecka chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
h) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań
edukacyjnych i wychowawczych,
i) na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
j) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w systemie Dzień Smyka,
k) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane zajęcia dodatkowe, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem zarządzającym,
l) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
m) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

§ 35
1. Rodzice odpowiedzialni są za zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z powrotem.

2. Dziecko uczęszczające do przedszkola winno być przyprowadzane i odprowadzane z przedszkola przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną zapewniającą pełne bezpieczeństwo zgodnie z wypełnioną deklaracją zawartą w formularzu zapisu dziecka do przedszkola. Osoby nieupoważnione przez rodziców nie mogą odbierać dzieci.

3. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w wyznaczonych godzinach, nauczyciel podejmuje próby skontaktowania się telefonicznie z rodzicami dziecka lub prawnymi opiekunami i pozostaje z dzieckiem w przedszkolu do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów.

4. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dyrektor lub nauczyciel podejmuje decyzję o wezwaniu Policji.

5. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica.

6. W szczególnym przypadku rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka z przedszkola osobę, która ukończyła 13 lat.

7. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
§ 36
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

2. Dzieci w wieku 6 lat odbywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne.
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 9 lat.
Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można odroczyć
obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

4. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
b) akceptacji takim jaki jest,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych,
d) poszanowania godności i własności osobistej,
e) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
f) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
i) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
j) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

5. Do obowiązków dziecka należy:
a) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej,
b) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników,
c) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny),
d) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych,
e) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów,
f) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

§ 37
1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

2. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych przewlekłą chorobą dziecka rodzice muszą porozumieć się z dyrektorem przedszkola w przedmiotowej sprawie i uzyskać zgodę na działania mające na celu umożliwienie pobyt dziecka w warunkach przedszkolnych.

3. Decyzja dyrektora przedszkola jest ostateczna i wiążąca zarówno dla rodziców jak i pracowników przedszkola.

4. Przedszkole zastrzega sobie prawo do systematycznej kontroli stanu higieny osobistej dziecka.

ROZDZIAŁ 8

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 38
1. Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami / prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców dziecka / prawnych opiekunów, a dyrektorem zarządzającym i złożeniu tzw. karty zgłoszenia zawierającej pełne dane osobowe dzieci i rodziców/prawnych opiekunów, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców / opiekuna prawnego.

2. Okres rekrutacyjny w przedszkolu podzielony jest na dwa etapy:
a) pierwszy etap dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, których rodzice, w wyznaczonym przez dyrektora terminie, złożą „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” i podpiszą umowę cywilno – prawną z dyrektorem zarządzającym oraz uiszczą opłaty wynikające z warunków umowy,
b) drugi etap dotyczy pozostałych dzieci, których rodzice w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, złożą „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, podpiszą umowę cywilno – prawną z dyrektorem zarządzającym i uiszczą opłaty wynikające z warunków umowy.

3. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić również w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.

4. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 38. pkt.1 niniejszego statutu, następuje w przypadkach przewidzianych umową.

5. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

§ 39
1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności gdy rodzice / prawni opiekunowie:
a) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w przedszkolu statutu,
b) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania opłat obowiązujących w placówce na zasadach określonych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno – prawnej,
c) zataili informacje o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu
d) nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy:
e) nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
f) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
g) dziecko nagminnie łamie swoje obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu
h) na wniosek Rady Pedagogicznej

2. W przypadku podjęcia przez dyrektora przedszkola decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej, o której mowa w § 27.1 niniejszego statutu.

3. Pisemną decyzję dyrektora przedszkola o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.

4. Od decyzji dyrektora przedszkola służy rodzicom / prawnym opiekunom dziecka odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole.

5. Decyzja organu prowadzącego przedszkole jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 9

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności.

§ 40
1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
a) dotacji Gminy Trzebinia– proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci zamieszkujących gminę Trzebinia,
b) opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola – czesne,
d) darowizn,
e) innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, festynów, kiermaszy, zbiórek surowców wtórnych.
2. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

§41
1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:
a) czesnego,
b) opłat za wyżywienie

2. Czesne:
a) nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,
b) w przypadku zapisania dwójki lub większej ilości dzieci lub przyjęcia dzieci w niepełnym wymiarze czasu – kilku dni w tygodniu – czesne będzie ustalane indywidualnie.

3. Opłaty za wyżywienie:
a) jest jednakowa dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola,
b) podlega zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

4. Termin płatności czesnego za usługi świadczone przez Przedszkole upływa 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto bankowe Przedszkola lub gotówką w kasie. Termin płatności wpisowego zostaje określony z chwilą zapisu dziecka do Przedszkola.
5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki bądź do kasy przedszkola.

6. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne w wysokości
określonej w umowie cywilno-prawnej.

7. W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca od terminu ustalonego w niniejszym statucie, dyrektor zarządzający powiadamia pisemnie rodziców o wysokości należności wraz z karą umowną i podaje 7-dniowy termin wpłaty. Po tym terminie dziecko może być skreślone z listy dzieci uczęszczających w trybie natychmiastowym.

ROZDZIAŁ 10

Postanowienia końcowe

§ 42
1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
a) zamieszczony na stronie internetowej przedszkola,
b) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora przedszkola i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych.

3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

6. Przedszkole posiada swoje logo i papier firmowy.

7. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.
Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

9. Statut wchodzi w życie z dniem 01 marca 2022 r.